Wireless Expander

Wireless Expander สำหรับเครื่องส่งกำลังสูง
・ สำหรับระบบ WLPS
・ 32 โซนไร้สาย
・ เอาต์พุตทรานซิสเตอร์ 8 ตัว

Wireless Expander สำหรับเครื่องส่งกำลังสูง
・ สำหรับระบบ WLPS
・ 32 โซนไร้สาย
・ เอาต์พุตทรานซิสเตอร์ 8 ตัว

  • โรงงาน
  • คลังสินค้า
  • โรงไฟฟ้า
  • โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

・ 32 โซนไร้สาย
・ เอาต์พุตทรานซิสเตอร์ 8 ตัว

Product Details

Wireless Expander สำหรับเครื่องส่งกำลังสูง
・ สำหรับระบบ WLPS
・ 32 โซนไร้สาย
・ เอาต์พุตทรานซิสเตอร์ 8 ตัว

Applications
  • โรงงาน
  • คลังสินค้า
  • โรงไฟฟ้า
  • โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
Key Features

・ 32 โซนไร้สาย
・ เอาต์พุตทรานซิสเตอร์ 8 ตัว

Specifications
Accessories
Downloads

Other Products You May Be Interested In