Wired keypad

・ สำหรับระบบเดินสายและระบบ WLPS
・ 2 โซนเพิ่มเติม
・ เอาต์พุตที่ตั้งโปรแกรมได้ 1 ชุด
・ ลำโพง
・ เครื่องอ่านแท็กพร็อกซิมิตี้

・ สำหรับระบบเดินสายและระบบ WLPS
・ 2 โซนเพิ่มเติม
・ เอาต์พุตที่ตั้งโปรแกรมได้ 1 ชุด
・ ลำโพง
・ เครื่องอ่านแท็กพร็อกซิมิตี้

  • โรงงาน
  • คลังสินค้า
  • โรงไฟฟ้า
  • โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

・ 2 โซนเพิ่มเติม
・ เอาต์พุตที่ตั้งโปรแกรมได้ 1 ชุด
・ ลำโพง
・ เครื่องอ่านแท็กพร็อกซิมิตี้

Product Details

・ สำหรับระบบเดินสายและระบบ WLPS
・ 2 โซนเพิ่มเติม
・ เอาต์พุตที่ตั้งโปรแกรมได้ 1 ชุด
・ ลำโพง
・ เครื่องอ่านแท็กพร็อกซิมิตี้

Applications
  • โรงงาน
  • คลังสินค้า
  • โรงไฟฟ้า
  • โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
Key Features

・ 2 โซนเพิ่มเติม
・ เอาต์พุตที่ตั้งโปรแกรมได้ 1 ชุด
・ ลำโพง
・ เครื่องอ่านแท็กพร็อกซิมิตี้

Specifications
Accessories
Downloads

Other Products You May Be Interested In