PB-23-GEN

ปุ่มขอความช่วยเหลือฉุกเฉินสำหรับระบบ GENIO
・ ปุ่ม HELP สีแดงขนาดใหญ่เพื่อการกดใช้งานอย่างรวดเร็ว
・ อายุการใช้งานแบตเตอรี่ยาวนาน
・ มีไฟแสดงสถานะเมื่อแบตเตอรี่ต่ำ
・ ระดับการกันน้ำ IPX6
・ มีไฟบอกสถานะ
・ มีการตรวจสอบสัญญาณของระบบเป็นระยะ

PB-23-GEN เป็นปุ่มขอความช่วยเหลือฉุกเฉินไร้สายแบบกันน้ำสำหรับระบบเตือนภัย GENIO เพื่อขอความช่วยเหลือด้วยปุ่ม “HELP” ง่ายๆเพียงปุ่มเดียว เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินดังกล่าวเพื่อช่วยในสถานการณ์ฉุกเฉินและเร่งด่วน เช่น การหกล้ม เกิดปัญหาทางการแพทย์เฉียบพลันการโจรกรรมเป็นต้น .
・ ปุ่ม HELP สีแดงขนาดใหญ่เพื่อการกดใช้งานอย่างรวดเร็ว
・ อายุการใช้งานแบตเตอรี่ยาวนาน
・ มีไฟแสดงสถานะเมื่อแบตเตอรี่ต่ำ
・ ระดับการกันน้ำ IPX6
・ มีไฟบอกสถานะ
・ มีการตรวจสอบสัญญาณของระบบเป็นระยะ

・ ที่อยู่อาศัย
・ เชิงพาณิชย์
・ โรงพยาบาล

・ อายุการใช้งานแบตเตอรี่ยาวนาน
・ มีไฟแสดงสถานะเมื่อแบตเตอรี่ต่ำ
・ ระดับการกันน้ำ IPX6
・ มีไฟบอกสถานะ
・ มีการตรวจสอบสัญญาณของระบบเป็นระยะ

Product Details

PB-23-GEN เป็นปุ่มขอความช่วยเหลือฉุกเฉินไร้สายแบบกันน้ำสำหรับระบบเตือนภัย GENIO เพื่อขอความช่วยเหลือด้วยปุ่ม “HELP” ง่ายๆเพียงปุ่มเดียว เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินดังกล่าวเพื่อช่วยในสถานการณ์ฉุกเฉินและเร่งด่วน เช่น การหกล้ม เกิดปัญหาทางการแพทย์เฉียบพลันการโจรกรรมเป็นต้น .
・ ปุ่ม HELP สีแดงขนาดใหญ่เพื่อการกดใช้งานอย่างรวดเร็ว
・ อายุการใช้งานแบตเตอรี่ยาวนาน
・ มีไฟแสดงสถานะเมื่อแบตเตอรี่ต่ำ
・ ระดับการกันน้ำ IPX6
・ มีไฟบอกสถานะ
・ มีการตรวจสอบสัญญาณของระบบเป็นระยะ

Applications

・ ที่อยู่อาศัย
・ เชิงพาณิชย์
・ โรงพยาบาล

Key Features

・ อายุการใช้งานแบตเตอรี่ยาวนาน
・ มีไฟแสดงสถานะเมื่อแบตเตอรี่ต่ำ
・ ระดับการกันน้ำ IPX6
・ มีไฟบอกสถานะ
・ มีการตรวจสอบสัญญาณของระบบเป็นระยะ

Specifications
Accessories
Downloads

Other Products You May Be Interested In