PB-15-GEN

ปุ่มขอความช่วยเหลือฉุกเฉินสำหรับระบบ GENIO
・ ปุ่มขอความช่วยเหลือฉุกเฉิน
・ อายุการใช้งานแบตเตอรี่ยาวนาน
・ มีการแจ้งเตือนเมื่อแบตเตอรี่ต่ำ
・ ระดับการกันน้ำ IP44
・ มีไฟบอกสถานะ
・ มีการตรวจสอบสัญญาณของระบบเป็นระยะ
・ ได้รับการรับรอง EN50131

PB-15-GEN ขอความช่วยเหลือฉุกเฉินไร้สายแบบกันน้ำสำหรับระบบเตือนภัย GENIO เพื่อโทรขอความช่วยเหลือในสถานการณ์ฉุกเฉินและเร่งด่วน เช่น การหกล้ม เกิดปัญหาทางการแพทย์เฉียบพลัน การโจรกรรม ฯลฯ เมื่อ PB-15-GEN มีการส่งสัญญาณเตือน LEDจะกะพริบ เพื่อระบุถึงผู้ใช้ที่กำลังรายงานการเตือนภัย
・ ปุ่มขอความช่วยเหลือฉุกเฉิน
・ อายุการใช้งานแบตเตอรี่ยาวนาน
・ มีการแจ้งเตือนเมื่อแบตเตอรี่ต่ำ
・ ระดับการกันน้ำ IP44
・ มีไฟบอกสถานะ
・ มีการตรวจสอบสัญญาณของระบบเป็นระยะ
・ ได้รับการรับรอง EN50131

・ ที่อยู่อาศัย
・ เชิงพาณิชย์

・ อายุการใช้งานแบตเตอรี่ยาวนาน
・ มีการแจ้งเตือนเมื่อแบตเตอรี่ใกล้หมด
・ ระดับการกันน้ำ IP44
・ มีไฟบอกสถานะ
・ มีการตรวจสอบสัญญาณของระบบเป็นระยะ

Product Details

PB-15-GEN ขอความช่วยเหลือฉุกเฉินไร้สายแบบกันน้ำสำหรับระบบเตือนภัย GENIO เพื่อโทรขอความช่วยเหลือในสถานการณ์ฉุกเฉินและเร่งด่วน เช่น การหกล้ม เกิดปัญหาทางการแพทย์เฉียบพลัน การโจรกรรม ฯลฯ เมื่อ PB-15-GEN มีการส่งสัญญาณเตือน LEDจะกะพริบ เพื่อระบุถึงผู้ใช้ที่กำลังรายงานการเตือนภัย
・ ปุ่มขอความช่วยเหลือฉุกเฉิน
・ อายุการใช้งานแบตเตอรี่ยาวนาน
・ มีการแจ้งเตือนเมื่อแบตเตอรี่ต่ำ
・ ระดับการกันน้ำ IP44
・ มีไฟบอกสถานะ
・ มีการตรวจสอบสัญญาณของระบบเป็นระยะ
・ ได้รับการรับรอง EN50131

Applications

・ ที่อยู่อาศัย
・ เชิงพาณิชย์

Key Features

・ อายุการใช้งานแบตเตอรี่ยาวนาน
・ มีการแจ้งเตือนเมื่อแบตเตอรี่ใกล้หมด
・ ระดับการกันน้ำ IP44
・ มีไฟบอกสถานะ
・ มีการตรวจสอบสัญญาณของระบบเป็นระยะ

Specifications
Accessories
Downloads

Other Products You May Be Interested In