GENIO ST (IP+PSTN)

 • รองรับอุปกรณ์ได้สูงสุดถึง 40 อุปกรณ์
 • เชื่อมต่ออุปกรณ์เซนเซอร์ผ่านระบบ Wireless
 • รองรับการใช้งานผ่าน Application ทั้ง iOS และ Android
 • รองรับการตั้งค่าผ่านระบบ IP (Ethernet RJ-45 Port)
 • แจ้งเตือนการบุกรุกผ่านโทรศัพท์บ้าน มือถือ อีเมล์ และ APP
 • รองรับการเชื่อมต่อร่วมกับระบบ Siren และ ไฟฉุกเฉิน

แผงควบคุมระบบหลัก

 • รองรับอุปกรณ์ได้สูงสุดถึง 40 อุปกรณ์
 • เชื่อมต่ออุปกรณ์เซนเซอร์ผ่านระบบ Wireless
 • รองรับการใช้งานผ่าน Application ทั้ง iOS และ Android
 • รองรับการตั้งค่าผ่านระบบ IP (Ethernet RJ-45 Port)
 • แจ้งเตือนการบุกรุกผ่านโทรศัพท์บ้าน มือถือ อีเมล์ และ APP
 • รองรับการเชื่อมต่อร่วมกับระบบ Siren และ ไฟฉุกเฉิน
 • ระบบแจ้งเตือนสถานะแบตเตอรี่ของอุปกรณ์เซนเซอร์
 • ระบบสามารถส่งสัญญาณไร้สายระยะไกลสูงสุด 200 เมตร
 • พร้อมไซเรนและแบตเตอรี่สำรองภายในตัวเครื่อง
 • อาคาร
 • บ้าน
 • รองรับอุปกรณ์ได้สูงสุดถึง 40 อุปกรณ์
 • เชื่อมต่ออุปกรณ์เซนเซอร์ผ่านระบบ Wireless
 • รองรับการใช้งานผ่าน Application ทั้ง iOS และ Android
 • รองรับการตั้งค่าผ่านระบบ IP (Ethernet RJ-45 Port)
 • แจ้งเตือนการบุกรุกผ่านโทรศัพท์บ้าน มือถือ อีเมล์ และ APP
 • รองรับการเชื่อมต่อร่วมกับระบบ Siren และ ไฟฉุกเฉิน
Product Details

แผงควบคุมระบบหลัก

 • รองรับอุปกรณ์ได้สูงสุดถึง 40 อุปกรณ์
 • เชื่อมต่ออุปกรณ์เซนเซอร์ผ่านระบบ Wireless
 • รองรับการใช้งานผ่าน Application ทั้ง iOS และ Android
 • รองรับการตั้งค่าผ่านระบบ IP (Ethernet RJ-45 Port)
 • แจ้งเตือนการบุกรุกผ่านโทรศัพท์บ้าน มือถือ อีเมล์ และ APP
 • รองรับการเชื่อมต่อร่วมกับระบบ Siren และ ไฟฉุกเฉิน
 • ระบบแจ้งเตือนสถานะแบตเตอรี่ของอุปกรณ์เซนเซอร์
 • ระบบสามารถส่งสัญญาณไร้สายระยะไกลสูงสุด 200 เมตร
 • พร้อมไซเรนและแบตเตอรี่สำรองภายในตัวเครื่อง
Applications
 • อาคาร
 • บ้าน
Key Features
 • รองรับอุปกรณ์ได้สูงสุดถึง 40 อุปกรณ์
 • เชื่อมต่ออุปกรณ์เซนเซอร์ผ่านระบบ Wireless
 • รองรับการใช้งานผ่าน Application ทั้ง iOS และ Android
 • รองรับการตั้งค่าผ่านระบบ IP (Ethernet RJ-45 Port)
 • แจ้งเตือนการบุกรุกผ่านโทรศัพท์บ้าน มือถือ อีเมล์ และ APP
 • รองรับการเชื่อมต่อร่วมกับระบบ Siren และ ไฟฉุกเฉิน
Specifications
Accessories
Downloads

Other Products You May Be Interested In