GENIO Advance (IP+3G/GPRS)

 • รองรับอุปกรณ์ได้สูงสุดถึง 40 อุปกรณ์
 • เชื่อมต่ออุปกรณ์เซนเซอร์ผ่านระบบ Wireless
 • รองรับการใช้งานผ่าน Application ทั้ง iOS และ Android
 • รองรับการตั้งค่าผ่านระบบ IP (Ethernet RJ-45 Port)
 • แจ้งเตือนการบุกรุกผ่านโทรศัพท์บ้าน มือถือ อีเมล์ และ APP
 • รองรับการเชื่อมต่อร่วมกับระบบ Siren และ ไฟฉุกเฉิน
 • แผงควบคุมระบบหลัก แบบรองรับซิมการ์ด
  • รองรับอุปกรณ์ได้สูงสุดถึง 40 อุปกรณ์
  • เชื่อมต่ออุปกรณ์เซนเซอร์ผ่านระบบ Wireless
  • รองรับการใช้งานผ่าน Application ทั้ง iOS และ Android
  • รองรับการตั้งค่าผ่านระบบ IP (Ethernet RJ-45 Port)
  • รองรับการแจ้งเตือนผ่านระบบ 3G มี Slot Standard Sim
  • รองรับการเชื่อมต่อร่วมกับระบบ Siren และ ไฟฉุกเฉิน
  • ระบบแจ้งเตือนสถานะแบตเตอรี่ของอุปกรณ์เซนเซอร์
  • ระบบสามารถส่งสัญญาณไร้สายระยะไกลสูงสุด 200 เมตร
  • พร้อมไซเรนและแบตเตอรี่สำรองภายในตัวเครื่อง
 • อาคาร
 • บ้าน
 • รองรับอุปกรณ์ได้สูงสุดถึง 40 อุปกรณ์
 • เชื่อมต่ออุปกรณ์เซนเซอร์ผ่านระบบ Wireless
 • รองรับการใช้งานผ่าน Application ทั้ง iOS และ Android
 • รองรับการตั้งค่าผ่านระบบ IP (Ethernet RJ-45 Port)
 • แจ้งเตือนการบุกรุกผ่านโทรศัพท์บ้าน มือถือ อีเมล์ และ APP
 • รองรับการเชื่อมต่อร่วมกับระบบ Siren และ ไฟฉุกเฉิน
Product Details
 • แผงควบคุมระบบหลัก แบบรองรับซิมการ์ด
  • รองรับอุปกรณ์ได้สูงสุดถึง 40 อุปกรณ์
  • เชื่อมต่ออุปกรณ์เซนเซอร์ผ่านระบบ Wireless
  • รองรับการใช้งานผ่าน Application ทั้ง iOS และ Android
  • รองรับการตั้งค่าผ่านระบบ IP (Ethernet RJ-45 Port)
  • รองรับการแจ้งเตือนผ่านระบบ 3G มี Slot Standard Sim
  • รองรับการเชื่อมต่อร่วมกับระบบ Siren และ ไฟฉุกเฉิน
  • ระบบแจ้งเตือนสถานะแบตเตอรี่ของอุปกรณ์เซนเซอร์
  • ระบบสามารถส่งสัญญาณไร้สายระยะไกลสูงสุด 200 เมตร
  • พร้อมไซเรนและแบตเตอรี่สำรองภายในตัวเครื่อง
Applications
 • อาคาร
 • บ้าน
Key Features
 • รองรับอุปกรณ์ได้สูงสุดถึง 40 อุปกรณ์
 • เชื่อมต่ออุปกรณ์เซนเซอร์ผ่านระบบ Wireless
 • รองรับการใช้งานผ่าน Application ทั้ง iOS และ Android
 • รองรับการตั้งค่าผ่านระบบ IP (Ethernet RJ-45 Port)
 • แจ้งเตือนการบุกรุกผ่านโทรศัพท์บ้าน มือถือ อีเมล์ และ APP
 • รองรับการเชื่อมต่อร่วมกับระบบ Siren และ ไฟฉุกเฉิน
Specifications
Accessories
Downloads

Other Products You May Be Interested In