GEN-RP

GENIO Wireless Repeater (กล่องทวนสัญญาณ)

 • มีระบบแจ้งเตือนเมื่อสัญญาณมีกำลังต่ำ
 • ระบบป้องกันการปิดบัง หรือเคลื่อนย้ายอุปกรณ์
 • สามารถเช็คสถานะ เปิด / ปิด จากไฟ LED บนตัวเครื่อง
 • แบตเตอรี่สำรองสำหรับกรณีฉุกเฉิน

GEN-RP กล่องทวนสัญญาณ ที่ได้รับการออกแบบเพื่อแก้ปัญหาสัญญาณไร้สายอ่อนกำลังเนื่องจากระยะห่างระหว่างแผงควบคุมและอุปกรณ์ตรวจจับผู้บุกรุก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความสเถียรของระบบเตือนภัย

 • มีระบบแจ้งเตือนเมื่อสัญญาณมีกำลังต่ำ
 • ระบบป้องกันการปิดบัง หรือเคลื่อนย้ายอุปกรณ์
 • สามารถเช็คสถานะ เปิด / ปิด จากไฟ LED บนตัวเครื่อง
 • แบตเตอรี่สำรองสำหรับกรณีฉุกเฉิน 17 ชั่วโมง (ถ่านชาร์จ Ni-MH 600mAh x 4 ก้อน)
 • อาคาร
 • บ้าน
 • มีระบบแจ้งเตือนเมื่อสัญญาณมีกำลังต่ำ
 • ระบบป้องกันการปิดบัง หรือเคลื่อนย้ายอุปกรณ์
 • สามารถเช็คสถานะ เปิด / ปิด จากไฟ LED บนตัวเครื่อง
 • แบตเตอรี่สำรองสำหรับกรณีฉุกเฉิน
Product Details

GEN-RP กล่องทวนสัญญาณ ที่ได้รับการออกแบบเพื่อแก้ปัญหาสัญญาณไร้สายอ่อนกำลังเนื่องจากระยะห่างระหว่างแผงควบคุมและอุปกรณ์ตรวจจับผู้บุกรุก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความสเถียรของระบบเตือนภัย

 • มีระบบแจ้งเตือนเมื่อสัญญาณมีกำลังต่ำ
 • ระบบป้องกันการปิดบัง หรือเคลื่อนย้ายอุปกรณ์
 • สามารถเช็คสถานะ เปิด / ปิด จากไฟ LED บนตัวเครื่อง
 • แบตเตอรี่สำรองสำหรับกรณีฉุกเฉิน 17 ชั่วโมง (ถ่านชาร์จ Ni-MH 600mAh x 4 ก้อน)
Applications
 • อาคาร
 • บ้าน
Key Features
 • มีระบบแจ้งเตือนเมื่อสัญญาณมีกำลังต่ำ
 • ระบบป้องกันการปิดบัง หรือเคลื่อนย้ายอุปกรณ์
 • สามารถเช็คสถานะ เปิด / ปิด จากไฟ LED บนตัวเครื่อง
 • แบตเตอรี่สำรองสำหรับกรณีฉุกเฉิน
Specifications
Accessories
Downloads

Other Products You May Be Interested In