GEN-OSR

GENIO Wireless Outdoor Siren

 • ใช้สำหรับติดตั้งภายใน หรือภายนอกอาคาร
 • มีระบบป้องกันการปิดบัง หรือเคลื่อนย้ายอุปกรณ์
 • ระดับการส่งเสียงดังได้ถึง 104 เดซิเบล

GENIO Wireless Outdoor Siren (ไซเรนภายนอกไร้สาย / Outdoor Siren)

 • ใช้สำหรับติดตั้งภายใน หรือภายนอกอาคาร
 • มีระบบป้องกันการปิดบัง หรือเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ (TAMPER PROTECTION)
 • ใช้ถ่าน Alkaline ขนาด D จำนวน 4 ก้อน
 • ระดับการส่งเสียงดังได้ถึง 104 เดซิเบล
 • อาคาร
 • บ้าน
 • ใช้สำหรับติดตั้งภายใน หรือภายนอกอาคาร
 • มีระบบป้องกันการปิดบัง หรือเคลื่อนย้ายอุปกรณ์
 • ระดับการส่งเสียงดังได้ถึง 104 เดซิเบล
Product Details

GENIO Wireless Outdoor Siren (ไซเรนภายนอกไร้สาย / Outdoor Siren)

 • ใช้สำหรับติดตั้งภายใน หรือภายนอกอาคาร
 • มีระบบป้องกันการปิดบัง หรือเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ (TAMPER PROTECTION)
 • ใช้ถ่าน Alkaline ขนาด D จำนวน 4 ก้อน
 • ระดับการส่งเสียงดังได้ถึง 104 เดซิเบล
Applications
 • อาคาร
 • บ้าน
Key Features
 • ใช้สำหรับติดตั้งภายใน หรือภายนอกอาคาร
 • มีระบบป้องกันการปิดบัง หรือเคลื่อนย้ายอุปกรณ์
 • ระดับการส่งเสียงดังได้ถึง 104 เดซิเบล
Specifications
Accessories
Downloads

Other Products You May Be Interested In