GEN-ODCAM

Outdoor PIR Camera

 • สำหรับแผงควบคุมรุ่น GENIO Advance เท่านั้น
 • ระยะตรวจจับสูงสุด 12 เมตร มุม 90°
 • ความละเอียดภาพ 640 x 480 พิกเซล
 • ใช้สำหรับติดตั้งภายนอกและรอบตัวบ้านหรืออาคาร
 • ฟังก์ชันลดการตรวจจับพลาดจากสัตว์เลี้ยง

GEN-ODCAM เซนเซอร์ตรวจจับผู้บุกรุกที่มาพร้อมกับฟังก์ชันแจ้งเตือนพร้อมบันทึกภาพ ชนิดไร้สาย ทนทานต่อสภาพแวดล้อม ตอบโจทย์ผู้ใช้งานที่มองหาระบบแจ้งเตือนก่อนเกิดเหตุ และต้องการตรวจสอบภาพสถานที่ในเวลาเดียวกัน

 • กล้องตรวจจับชนิด PIR Sensor
 • ระยะตรวจจับสูงสุด 12 เมตร มุม 90°
 • ความละเอียดภาพ 640 x 480 พิกเซล
 • ใช้สำหรับติดตั้งภายนอกและรอบตัวบ้านหรืออาคาร
 • เชื่อมต่อกับ Main Controller ด้วยระบบไร้สาย
 • แนะนำให้ติดตั้งสูงจากพิ้นประมาณ 2.3 เมตร
 • มีระบบป้องกันการปิดบัง หรือเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ (TAMPER PROTECTION)
 • ใช้ถ่าน AA 1.5V จำนวนเพียง 2 ก้อน
 • มีระบบแจ้งเตือนเมื่อกำลังไฟต่ำ (BATTERY AND LOW BATTERY DETECTION)
 • มีระบบจับภาพเมื่อตรวจจับความเคลื่อนไหว (IMAGE CAPTURE) ไปที่ Genio App
 • อาคาร
 • บ้าน
 • สำหรับแผงควบคุมรุ่น GENIO Advance เท่านั้น
 • ระยะตรวจจับสูงสุด 12 เมตร มุม 90°
 • ความละเอียดภาพ 640 x 480 พิกเซล
 • ใช้สำหรับติดตั้งภายนอกและรอบตัวบ้านหรืออาคาร
 • ฟังก์ชันลดการตรวจจับพลาดจากสัตว์เลี้ยง
Product Details

GEN-ODCAM เซนเซอร์ตรวจจับผู้บุกรุกที่มาพร้อมกับฟังก์ชันแจ้งเตือนพร้อมบันทึกภาพ ชนิดไร้สาย ทนทานต่อสภาพแวดล้อม ตอบโจทย์ผู้ใช้งานที่มองหาระบบแจ้งเตือนก่อนเกิดเหตุ และต้องการตรวจสอบภาพสถานที่ในเวลาเดียวกัน

 • กล้องตรวจจับชนิด PIR Sensor
 • ระยะตรวจจับสูงสุด 12 เมตร มุม 90°
 • ความละเอียดภาพ 640 x 480 พิกเซล
 • ใช้สำหรับติดตั้งภายนอกและรอบตัวบ้านหรืออาคาร
 • เชื่อมต่อกับ Main Controller ด้วยระบบไร้สาย
 • แนะนำให้ติดตั้งสูงจากพิ้นประมาณ 2.3 เมตร
 • มีระบบป้องกันการปิดบัง หรือเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ (TAMPER PROTECTION)
 • ใช้ถ่าน AA 1.5V จำนวนเพียง 2 ก้อน
 • มีระบบแจ้งเตือนเมื่อกำลังไฟต่ำ (BATTERY AND LOW BATTERY DETECTION)
 • มีระบบจับภาพเมื่อตรวจจับความเคลื่อนไหว (IMAGE CAPTURE) ไปที่ Genio App
Applications
 • อาคาร
 • บ้าน
Key Features
 • สำหรับแผงควบคุมรุ่น GENIO Advance เท่านั้น
 • ระยะตรวจจับสูงสุด 12 เมตร มุม 90°
 • ความละเอียดภาพ 640 x 480 พิกเซล
 • ใช้สำหรับติดตั้งภายนอกและรอบตัวบ้านหรืออาคาร
 • ฟังก์ชันลดการตรวจจับพลาดจากสัตว์เลี้ยง
Specifications
Accessories
Downloads

Other Products You May Be Interested In