GEN-KP

GENIO wireless keypad

 • 16 ปุ่มกด รวมทั้ง : เปิดระบบ / ปิดระบบ / ใส่รหัสเข้าพื้นที่ / เช็คสถานะ
 • มีเซนเซอร์แจ้งเตือนเมื่ออุปกรณ์ถูกถอด (Tamper)
 • มีการแจ้งเตือนแบตใกล้หมด
 • มีไฟที่แป้นปุ่มกด

แป้นปุ่มกดไร้สาย สำหรับใช้งานร่วมกับแผงควบคุมรุ่น GENIO

 • 16 ปุ่มกด รวมทั้ง : เปิดระบบ / ปิดระบบ / ใส่รหัสเข้าพื้นที่ / เช็คสถานะ
 • มีเซนเซอร์แจ้งเตือนเมื่ออุปกรณ์ถูกถอด (Tamper)
 • มีการแจ้งเตือนแบตใกล้หมด
 • มีไฟที่แป้นปุ่มกด
 • อาคาร
 • บ้าน
 • 16 ปุ่มกด รวมทั้ง : เปิดระบบ / ปิดระบบ / ใส่รหัสเข้าพื้นที่ / เช็คสถานะ
 • มีเซนเซอร์แจ้งเตือนเมื่ออุปกรณ์ถูกถอด (Tamper)
 • มีการแจ้งเตือนแบตใกล้หมด
 • มีไฟที่แป้นปุ่มกด
Product Details

แป้นปุ่มกดไร้สาย สำหรับใช้งานร่วมกับแผงควบคุมรุ่น GENIO

 • 16 ปุ่มกด รวมทั้ง : เปิดระบบ / ปิดระบบ / ใส่รหัสเข้าพื้นที่ / เช็คสถานะ
 • มีเซนเซอร์แจ้งเตือนเมื่ออุปกรณ์ถูกถอด (Tamper)
 • มีการแจ้งเตือนแบตใกล้หมด
 • มีไฟที่แป้นปุ่มกด
Applications
 • อาคาร
 • บ้าน
Key Features
 • 16 ปุ่มกด รวมทั้ง : เปิดระบบ / ปิดระบบ / ใส่รหัสเข้าพื้นที่ / เช็คสถานะ
 • มีเซนเซอร์แจ้งเตือนเมื่ออุปกรณ์ถูกถอด (Tamper)
 • มีการแจ้งเตือนแบตใกล้หมด
 • มีไฟที่แป้นปุ่มกด
Specifications
Accessories
Downloads

Other Products You May Be Interested In