GEN-IDCAM

Indoor PIR Camera

 • สำหรับแผงควบคุมรุ่น GENIO Advance เท่านั้น
 • ระยะตรวจจับสูงสุด 7 เมตร มุม 90°
 • ความละเอียดภาพ 640 x 480 พิกเซล
 • ใช้สำหรับติดตั้งภายนอกและรอบตัวบ้านหรืออาคาร
 • ฟังก์ชันลดการตรวจจับพลาดจากสัตว์เลี้ยง

เซนเซอร์ตรวจจับผู้บุกรุกไร้สายพร้อมกล้องบันทึกภาพ

 • ระบบจับภาพเมื่อตรวจจับความเคลื่อนไหว
 • ระยะตรวจจับสูงสุด 7 เมตร มุม 90°
 • ส่งภาพไปที่ Genio App ครั้งละ 3-6 ภาพ
 • ความละเอียดภาพ 640 x 480 พิกเซล
 • กล้องตรวจจับชนิด PIR Sensor
 • ใช้สำหรับติดตั้งภายในอาคาร
 • เชื่อมต่อกับแผงควบคุม ด้วยระบบไร้สาย
 • แนะนำให้ติดตั้งสูงจากพิ้นประมาณ 1.9-2 เมตร
 • มีระบบป้องกันการปิดบัง หรือเคลื่อนย้ายอุปกรณ์
 • ใช้ถ่าน AA 1.5V จำนวนเพียง 2 ก้อน
 • มีระบบแจ้งเตือนเมื่อกำลังไฟต่ำ

หมายเหตุ : ใช้งานได้กับคอนโทรล พาแนล รุ่น Genio Advance เท่านั้น

หมายเหตุ : ใช้งานได้กับคอนโทรล พาแนล รุ่น Genio Advance เท่านั้น

 • อาคาร
 • บ้าน
 • สำหรับแผงควบคุมรุ่น GENIO Advance เท่านั้น
 • ระยะตรวจจับสูงสุด 12 เมตร มุม 90°
 • ความละเอียดภาพ 640 x 480 พิกเซล
 • ใช้สำหรับติดตั้งภายนอกและรอบตัวบ้านหรืออาคาร
 • ฟังก์ชันลดการตรวจจับพลาดจากสัตว์เลี้ยง
Product Details

เซนเซอร์ตรวจจับผู้บุกรุกไร้สายพร้อมกล้องบันทึกภาพ

 • ระบบจับภาพเมื่อตรวจจับความเคลื่อนไหว
 • ระยะตรวจจับสูงสุด 7 เมตร มุม 90°
 • ส่งภาพไปที่ Genio App ครั้งละ 3-6 ภาพ
 • ความละเอียดภาพ 640 x 480 พิกเซล
 • กล้องตรวจจับชนิด PIR Sensor
 • ใช้สำหรับติดตั้งภายในอาคาร
 • เชื่อมต่อกับแผงควบคุม ด้วยระบบไร้สาย
 • แนะนำให้ติดตั้งสูงจากพิ้นประมาณ 1.9-2 เมตร
 • มีระบบป้องกันการปิดบัง หรือเคลื่อนย้ายอุปกรณ์
 • ใช้ถ่าน AA 1.5V จำนวนเพียง 2 ก้อน
 • มีระบบแจ้งเตือนเมื่อกำลังไฟต่ำ

หมายเหตุ : ใช้งานได้กับคอนโทรล พาแนล รุ่น Genio Advance เท่านั้น

หมายเหตุ : ใช้งานได้กับคอนโทรล พาแนล รุ่น Genio Advance เท่านั้น

Applications
 • อาคาร
 • บ้าน
Key Features
 • สำหรับแผงควบคุมรุ่น GENIO Advance เท่านั้น
 • ระยะตรวจจับสูงสุด 12 เมตร มุม 90°
 • ความละเอียดภาพ 640 x 480 พิกเซล
 • ใช้สำหรับติดตั้งภายนอกและรอบตัวบ้านหรืออาคาร
 • ฟังก์ชันลดการตรวจจับพลาดจากสัตว์เลี้ยง
Specifications
Accessories
Downloads

Other Products You May Be Interested In